No.1 リフレッシュクラブ 16,001 Pota
No.2 みっちゃん 13,001 Pota
No.3 舞妓さん 13,000 Pota
No.4 エミタン 12,100 Pota
No.5 匿名 12,000 Pota
No.5 カズ 12,000 Pota
No.5 太郎 12,000 Pota
No.5 匿名 12,000 Pota
No.5 おっとハンド 12,000 Pota
No.5 匿名 12,000 Pota
No.5 匿名 12,000 Pota
No.6 kolin711 1,512 Pota
No.7 匿名 806 Pota
No.8 Pちゃん 410 Pota
No.9 tokutarou 268 Pota
No.10 デモ用 80 Pota
No.11 匿名 60 Pota
No.12 kazu 10 Pota